Lễ Suy Tôn Thánh Giá | 14.9.2020

Kết thúc năm thánh 350 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá