Đất Một Mảnh, Hai Loại Gieo

Nước Trời là cái chi chi?

Như người gieo giống ra đi gieo trồng.

Hạt rơi đất tốt trổ bông.

Hạt sa vào đá, hạt không đâm chồi.

Sự đời và bả vinh hoa,

Bóp nghẹt hạt giữa bụi gai um tùm.

Hạt là Lời Chúa được ươm .

Ngôi Lời vẫn có, Lời truyền vang xa.

Tim tôi đất, đá, bụi gai?

Tự do đón nhận, vun chăm mỗi ngày.

Đất một mảnh, hai  loại gieo

Chúa gieo lúa tốt, quỷ gieo cỏ lùng.

Đêm ngày  hai  loại lớn chung.

Đến ngày gặt hái gom lùng đốt đi.

Làm sao tôi luyện cái Tâm?

Phần trăm lúa tốt nhiều hơn cỏ lùng

Chủ sai thợ đến gặt về.

Tôi có là lúa nguyên tuyền được gieo?

(Matthew 13: 24-30; 36-43)
(Matthew 13:1-23. Luke 8:1-15. Mark 1:4-20)

-Sr. VQ, LHC GV-